Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do udziału w procesie składania ofert
BIG
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)
dodano: 2017-09-25

Zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

Zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

RADA NADZORCZA
Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Żeromskiego 5 zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

1. Warunki badania sprawozdania finansowego:
Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem do 07 maja 2018 r.

Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

Pisemne oferty należy przesłaćw zamkniętych kopertach opatrzonychnapisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018” w terminie do 16 października 2017 r. na adres: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

2. Oferta powinna zawierać:
  1. Informację o oferencie.
  2. Listę referencyjną.
  3. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu. 
  5. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. 
  6. Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego oraz projektu umowy uwzględniającej warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do 31 października 2017 r.

4. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do 13 października 2017 r.

Kontakt: Kierownik zespołu księgowości: Pani Barbara Kosińska

tel. (83) 343-62-46, e-mail: zglbiala@wp.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.