Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Aktualności
Zapytania ofertowe
Zapraszamy do udziału w procesie składania ofert
BIG
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)
dodano: 2018-05-10

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

 1. Nazwa i adres jednostki: Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

 2. Określenie stanowiska: Specjalista do spraw księgowości Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 3. Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

 4. Wymagania niezbędne: Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe. Posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości.

 5. Wymagania dodatkowe:
  1. Posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego lub na stanowisku podobnym,
  2. Posiada znajomość uwarunkowań sektora w którym działa Spółka, w tym znajomość regulacji prawnych,
  3. Posiada znajomość funkcjonowania spółek handlowych z uwzględnieniem zasad rachunkowości Posiada doświadczenie w branży związanej z inwestycjami i remontami, lokalami,
  4. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta,
  5. Posiada dobrą znajomość standardowych aplikacji Windows, między innymi: Word, Excel oraz programów księgowych.

 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
  1. stanowisko pracy usytuowane na piętrze budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5,
  2. praca w wymiarze 1 etatu,stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

 7. Wymagane dokumenty.
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
  3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
  4. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
  7. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  11. opinie, referencje,
  12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
  13. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.

 8. Miejsce i termin składania dokumentów. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego” umieszczonym na kopercie.

  Wymagane dokumenty należy składać do dnia 24.05.2018r. (decyduje data wpływu do ZGL w Białej Podlaskiej). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

  Postępowanie składać się będzie z:
  1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
  2. Selekcji końcowej składającej się z: rozmowy kwalifikacyjnej. Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej