Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

dodano: 2018-12-13

Wykonanie usługi całodobowej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 wraz z jego otoczeniem.

Biała Podlaska, dn. 13.12.2018r.

 

                  

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

IDENTYFIKATOR SPRAWY: U/7/2018

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi całodobowej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 wraz z jego otoczeniem.

 Zakres obowiązków obejmuje:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracownikom oraz interesantom urzędów mieszczących się w budynku, w godzinach ich pracy,

2)      podejmowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu znajdującemu się w obiekcie, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń,

3)      przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie kluczy od poszczególnych pomieszczeń

4)      czuwanie nad bezpieczeństwem obiektu w czasie pełnionego dyżuru poprzez kilkakrotne obchody dozorowanego obiektu, szczególnie w czasie dyżuru popołudniowego i nocnego.

5)      przestrzeganie zasady, że pracownicy pozostający w obiekcie po godzinach urzędowania powinni posiadać stosowne zezwolenia wystawiane przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt przebywania pracowników poza godzinami pracy powinien być odnotowany w księdze dyżurów.

6)      sprawdzanie zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych, drzwi pomieszczeń biurowych, okien oraz włączania i wyłączania oświetlenia zewnętrznego budynku.

7)      przestrzeganie zasady, że sprzęt może być wynoszony poza obiekt wyłącznie po okazaniu zezwolenia wystawionego przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt wynoszenia powinien być odnotowany w księdze dyżurów, a zezwolenie pozostawione w portierni.

8)      wpisywanie do księgi dyżurów wszelkich zdarzeń mających miejsce podczas dyżurów, w szczególności godzinę zdania i przyjęcia służby, brak kluczy do pomieszczeń, stwierdzone usterki oświetleniowe, elektryczne, sanitarne, wodne i kanalizacyjne.

9)      meldowanie o zaistniałych zdarzeniach losowych takich jak pożar, zalanie, włamanie, zagrożenie bezpieczeństwa obiektu i osób przebywających w nim lub w jego otoczeniu, właściwym jednostkom ratowniczym i jednostkom interwencyjnym oraz Zamawiającemu i kierownikowi jednostki, której zdarzenie dotyczy lub osobom przez nich upoważnionym.

10)  odbiór prenumerowanej, prasy dla jednostek urzędujących w obiekcie.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Instrukcji Ochrony Obiektu w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Instrukcja Ochrony Obiektu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu, jego wyposażenie techniczne służące do zabezpieczenia osób i mienia na terenie obiektu i w jego otoczeniu.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dyżur na terenie obiektu przynajmniej jednej osoby wyposażonej w sprawne środki łączności, a w sytuacjach alarmowych przyjazd co najmniej dwuosobowej grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania. Pracownicy ochrony winni posiadać licencje pracownika ochrony fizycznej w ilości i stopniu zapewniającym realizację zamówienia (przyjmuje się, iż nie jest wymagana licencja od pracowników pełniących dyżur w obiekcie).

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom wykonującym dozór jednolite odpowiednio estetyczne i reprezentacyjne ubiory oraz identyfikatory z nazwą Wykonawcy oraz danymi personalnymi osoby pełniącej dozór.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany każdej z osób pełniących dozór, które przez swoje zachowanie i jakość wykonywanych obowiązków dadzą powód do uzasadnionych zastrzeżeń albo których działania powodować mogą zagrożenie bezpieczeństwa obiektu, a także mienia lub osób znajdujących się w nim. Dotyczy to między innymi nie wykonywania bądź nienależytego wykonywania obowiązków, pełnienia obowiązków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo dopuszczenie do pobytu na terenie obiektu po godzinach pracy osób nieupoważnionych.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca składający ofertę winien posiadać aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Kopię koncesji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

Wykonawca składający ofertę winien posiadać opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług ochrony obiektów i mienia na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł. Kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki, potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

Ocena złożonych ofert będzie obejmowała cenę oraz doświadczenie wykonawcy.

Wykonawca w formularzu oferty (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia) poda cenę brutto za całość zamówienia z naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkiem VAT.

Przy obliczaniu ceny oferty należy ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

W celu weryfikacji doświadczenia, Wykonawcy winni wypełnić formularz „Wykaz usług” stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia, wpisując wykonane lub wykonywane przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat usługi ochrony obiektów i przyległego terenu. Przy ocenie doświadczenia brane będą pod uwagę rodzaj i wielkość obiektów oraz okres wykonywania usługi.

            Termin realizacji zamówienia – 01.01.2019r.-31.12.2019r.

            Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

            Oferta powinna być podpisana, a jej poszczególne strony parafowane, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

            Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 20.12.2018r. do godz. 1000 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat).      

            Okres związania ofertą:-30 dni licząc od terminu składania ofert. W tym czasie Wykonawca nie może odwołać oferty ani zmienić jej treści bez zgody Zamawiającego.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

            Wszelkie informacje uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5, pod nr tel./faxu 83-343-62-46 lub drogą elektroniczną e-mail: zglbiala@wp.pl. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Arkadiusz Mateńko.

            Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm..) do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy (wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro).

Załączniki:

- Zaproszenie do złożenia oferty

- Wzór umowy

- Informacja z otwarcia

- Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie