Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Czwarty przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości
Zamawiający: Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej
Znak sprawy:
Termin: 2016-08-17
Miejsce: Siedziba ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)
Ogłoszono dnia: 2016-08-01
Ogłoszono przez: Anna Stolc
Ogłoszenie o przetargu
Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ogłasza czwarty przetarg ustny (aukcję) w trybie Kodeksu cywilnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Przechodniej 2 w Białej Podlaskiej stanowiącej:

- działkę nr 1494/6 zabudowaną budynkiem mieszkalno – usługowym dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 188m² i pow. użytkowej 326,01m², w tym lokal użytkowy na parterze o pow. 44,26m² i 6 lokali mieszkalnych pustostany (parter, piętro, poddasze) o pow. 281,75m² (w tym dwa pustostany);

- działka 1494/5 –o powierzchni zabudowy 123m², zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 98m², bez dostępu do drogi publicznej;

- działka nr 1494/2 – o powierzchni 334m² , w niewielkiej części (około 14m²) zabudowana budynkiem gospodarczym (przedłużenie budynku gospodarczego z działki 1494/5)

Nieruchomość stanowi własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5, sala konferencyjna, w dniu 17 sierpnia 2016r. o godz. 10ºº.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 710.000 złotych brutto, słownie: siedemset dziesięć tysięcy.
 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa wyznaczona przez Prezesa Zarządu Spółki.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00zł na oznaczoną nieruchomość najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2016r. na rachunek Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej, ul Moniuszki 10 Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 5. Oferenci zainteresowani nabyciem mogą zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży po uprzednim ustaleniu terminu z osobą upoważnioną t.j. Markiem Panasiukiem tel. 516150138 najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2016r.
 6. Aby przystąpić do przetargu należy posiadać : - w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, ew. paszportu; - w przypadku osób prawnych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny zbycia.
 8. Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo inny członek komisji wyznaczony przez kierownika jednostki, zwany dalej „prowadzącym licytację”.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny równej co najmniej cenie wywoławczej.
 10. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić dodatkowo pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.
 11. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymują nadane przez komisję numery identyfikacyjne.
 12. W sali przetargowej mogą przebywać jedynie uczestnicy przetargu i członkowie komisji przetargowej.
 13. Przetarg otwiera prowadzący licytację, przekazując uczestnikom informacje o nieruchomości, cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia oraz wysokość postąpienia.
 14. Prowadzący licytację podaje do publicznej wiadomości nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.
 15. Prowadzący licytację informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 16. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania.
 17. Po ustaniu zgłaszania postąpień, prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, dokonuje przybicia i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.
 18. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.
 19. Wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące procedury i przebiegu przetargu rozstrzyga przewodniczący komisji.
 20. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego, wadium przechodzi na rzecz sprzedającego.
 21. Minimalne postąpienie wynosić będzie 1 tysięcy złotych.
 22. Protokół przeprowadzanego przetargu zawiera w szczególności informacje: o terminie i miejscu przetargu, oznaczenie ruchomości będącej przedmiotem przetargu, o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu, wysokość ceny wywoławczej i kwoty wpłaconego wadium przez nabywcę ruchomości, najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, wnioski i oświadczenia osób obecnych przy licytacji, wzmiankę o odczytaniu protokołu, imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji, podpisy osób prowadzących licytację i nabywcy lub wzmiankę o przyczynach braku podpisu. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza wyznaczony członek komisji, a podpisują go przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.
 23. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 24. Nabywca zobowiązany jest zapłacić jednorazowo cenę nabycia nieruchomości niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego licytację w wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu, a nie uiszczenie tej kwoty powoduje odstąpienie od zawarcia umowy.
 25. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, jego odwołania unieważnienia i zamknięcia bez podania przyczyny.
 26. Upoważnia się do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu Marka Panasiuka tel. 516150138.
 27. Zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016r.

Przetarg nie posiada pozycji
Podmiot udostępniający informację:
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację:Anna Stolc
Data wytworzenia informacji:2016-08-01 07:13:00
Data udostępnienia informacji:2016-08-01 07:13:00