Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
O nas

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska NIP 537-247-37-89, REGON 060290132, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290902 w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydziale Gospodarczym.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email iod@zglbp.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez email iod@zglbp.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia Zakład Gospodarki Lokalowej posiada prawo do przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa umowy o świadczenie usług, dochodzenia roszczeń, archiwizacji, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski jak również w zakresie wypełnienia przez Zakład Gospodarki Lokalowej obowiązku prawnego.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Zakład Gospodarki Lokalowej jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim spełniającym wymagania Rozporządzenia, z którymi Zakład Gospodarki Lokalowej zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych. Jednocześnie Zakład Gospodarki Lokalowej jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np.: żądanie organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zakład Gospodarki Lokalowej nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane będą przechowywane przez okres zawartej z Zakładem Gospodarki Lokalowej umowy o świadczenie usług oraz do 6 lat od rozwiązania, wypowiedzenia tej umowy. Długi okres przechowywania danych dotyczy przede wszystkim obowiązków księgowych nałożonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, która nakłada na Zakład Gospodarki Lokalowe konieczność zabezpieczenia danych przez długi okres.

OGÓLNE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Rozporządzenie oraz przepisy prawa krajowego nadają Państwu szereg praw i uprawnień, są nimi m.in.: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, sprostowania, żądania usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Dodatkowo posiadają Państwo prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, naruszający Państwa prawa lub przepisy Rozporządzenia.

Załącznik: