Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
O nas

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. ul. Żeromskie go 5, 21 500 Biała Podlaska.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez e-mail  iod@zglbp.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu monitorowanego obiektu, zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanego
obiektu na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO i obejmuje wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne.

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres od 16 do 46 dni.

7. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wykaz miejsc montażu kamer systemu monitoringu wizyjnego Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.:
• Jatkowa 10
• Narutowicza 30
• Brzeska 1
• Żeromskiego 5
• Łazienna 3
• Moniuszki 25,27
• Al. Tysiąc lecia 15
• Sadowa 1
• Janowska 2
• Plac Wolności 10
• Brzeska 111
• Krótka 3
• Plac Rubina 17
• Pl. Wojska Polskiego
• Pl. Wolności 12

Załącznik: