Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta

WINDYKACJA

Windykację należności w Spółce prowadzona jest w strukturze Biura Obsługi Mieszkańców i Obrotu Nieruchomościami.

Poszczególne czynności windykacyjne polegają na:

 • wysyłaniu wezwań do zapłaty w celu polubownego załatwienia sprawy przed skierowaniem pozwu o zapłatę;
 • informowanie Dłużnika o możliwości zawarcia ugody w przedmiocie spłaty zadłużenia w ratach;
 • informowanie Dłużnika o możliwości złożenia wniosku o odpracowania zaległości powstałych z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w ramach programu w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych;
 • bezpośredni kontakt z Dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania;
 • ustalanie majątku Dłużnika;
 • informowanie Dłużnika o możliwości zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal o niższych opłatach;
 • w warunkach braku współpracy z Dłużnikiem – kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego o zapłatę, a w dalszej kolejności, przy braku reakcji Dłużnika po wydanym nakazie zapłaty – kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej;
 • dopisywanie Dłużników do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor co w konsekwencji pozbawia Dłużnika możliwości zaciągania kredytów, pożyczek, zakupów na raty, zawierania umów; wypowiadanie umów najmu Dłużnikom zalegającym za co najmniej trzy pełne okresy płatności; kierowanie pozwów o eksmisję;
 • kierowanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych Dłużnikach; 
 • wnioskowanie o egzekucję z nieruchomości lokalowych przeciwko Dłużnikom - właścicielom lokali mieszkalnych.

UWAGA!
Na każdym etapie postępowania windykacyjnego możliwe jest zawarcie ugody w przedmiocie spłaty zadłużenia w ratach. W tym celu należy zgłosić się do siedziby Spółki – ul. Żeromskiego 5 pokój nr 1

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150)
 • ustawa z dnia 21 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r, poz. 101 z późn. zm.)
 • uchwała Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 11 czerwca 2015r. poz. 1914)
 • przepisy wewnętrzne Spółki, w tym m.in. Program pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Miasta Biała Podlaska wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2015 Dyrektora Naczelnego ZGL Sp. z o.o. z dnia 3 sierpnia 2015r.

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
z siedzibą w Białej Podlaskiej

ul. Żeromskiego 5, te. 83 343 62 46
email – zglbiala@wp.pl