Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Działalność spółki

 • świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 • bieżące administrowanie nieruchomościami;
 • inwestycje w zasób mieszkaniowy;
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość;
 • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i właściwej eksploatacji nieruchomości; 
 • administrowanie nieruchomościami wspólnymi i powierzonymi;
 • ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących zasób gminy;
 • zarządzanie targowiskami miejskimi; 
 • utrzymanie nawierzchni dróg miejskich, w tym: konserwacje sygnalizacji świetlnej, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic;
 • konserwacja terenów zielonych oraz boisk sportowych naturalnych i sztucznych;
 • utrzymanie i bieżąca konserwacja gminnych zasobów lokalowych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 • zawieranie umów o odpłatne używanie wskazanego przez gminę lokalu mieszkalnego;
 • określanie dla poszczególnych lokali mieszkalnych ustalonych przez Prezydenta Miasta propozycji stawek czynszu za l m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową;
 • zabezpieczenie lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne; określanie stanu technicznego zasobu mieszkaniowego z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
 • analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
 • określenie sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami i wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy;
 • ustalenie źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej;
 • określenie wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
 • prowadzenie działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności działań związanych z remontami budynków i lokali mieszkalnych, prawidłowej ich eksploatacji przez najemców zabezpieczenie bieżących remontów i konserwacji;
 • zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, anteny zbiorczej TV;
 • utrzymania porządku i czystości gruntów przynależnych do administrowanych nieruchomości;
 • ubezpieczenie, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez użytkujących nieruchomość;
 • przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości, prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • ewidencje kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
 • ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości w stanie należytym;
 • uczestniczenie w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
 • nadzorowanie przestrzegania przez lokatorów porządku domowego oraz korzystania z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych mieszkańców;
 • współdziałanie z mieszkańcami nieruchomości w zakresie ochrony wspólnego dobra;
 • uiszczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca;
 • konserwacja boisk z nawierzchnią syntetyczną typu "ORLIK";
 • konserwacja boisk trawiastych.