Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Dostawa energii elektrycznej

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
Znak sprawy: D/1/2017
Termin: 2017-11-27
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska pok. 10 lun sala konferencyjn
Ogłoszono dnia: 2017-11-17
Ogłoszono przez: Anna Stolc

Przedmiot ogłoszenia

D/1/2017 Biała Podlaska 2017-11-17
Ogłoszenie nr 618407-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.: Dostawa energii elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający


Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 6029013200000, ul. ul. Żeromskiego 5 , 21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 436 246, e-mail zglbiala@wp.pl, faks 833 426 837. Adres strony internetowej (URL): http://www.zglbialapodlaska.pl/ Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:

w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spólka z o.o., ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej
Numer referencyjny: D/1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb budynków i obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. Całkowite szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia wynosi 822 977kWh. w tym: - w grupie taryfowej C11 - 176 785kWh - w grupie taryfowej G11 – 34 182kWh - w grupie taryfowej C21 - 494 562kWh - w grupie taryfowej C12 a - 0kWh - w grupie taryfowej C12 w - 73 278kWh - w grupie taryfowej C 12 b - 44 170kWh - w grupie taryfowej C12 w - 0kWh

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09310000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ważną w okresie wykonywania zamówienia, 2. wykonawca posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE, poświadczoną za zgodność z oryginałem, 2) oświadczenie wykonawcy o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A.

II.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria

  • cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-27, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biała Podlaska 22.11.2017r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

Wniosek Nr 1 z dn. 21.11.2017r.:

Pytanie 1

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający prosi o podanie ceny brutto, prosimy o doprecyzowanie tego zapisu, gdyż z treści SIWZ Rozdział X. Opis sposobu obliczenia ceny, wynika, że w formularzu ofertowym ma być podana, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ wartość brutto.

Odpowiedź:

Cena oferty brutto, którą należy podać w formularzu ofertowym zgodnie z zapisami rozdz. X pkt 1 siwz jest sumą wartości brutto obliczoną dla poszczególnych taryf w kolumnie 6 tabeli z formularza cenowego (po zsumowaniu pozycji dla poszczególnych taryf, cenę ogółem z podatkiem VAT zamieszcza w formularzu ofertowym)

Pytanie 2

Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy. Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast w kolumnie 6 (wartość brutto z akcyzą zł/kWh) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Pytanie 3

Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy. Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa C12v Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podana grupa jest właściwa, jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej

W przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o wskazanie, czy istnieje możliwość rozliczenia sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji, z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.

Odpowiedź:

W załączniku 2 do siwz w wierszu 7 wkradł się błąd literowy, cenę należy podać dla taryfy C 12( dwustrefowa – strefy: dzień, noc z sobotą i niedzielą zaliczoną do strefy nocnej), taryfa ta została wymieniona w rozdz. II pkt 1.2. siwz oraz w § 6ust 1 wzoru umowy.

Pytanie 4

W SIWZ Opis przedmiotu zamówienie ustęp 1. oraz Załącznik nr 2 do SIWZ i zestawienie punktów poboru. Prosimy o przeanalizowanie podanych grup taryfowych, gdyż występują rozbieżności w taryfach, ponadto grypy taryfowe „C12w” w SIWZ powtarzają się.

Ponadto prosimy o przeanalizowanie załącznika Zestawienie punktów poboru, gdyż w wierszach 3,8,40,53 i 86 brak jest szacowanego zużycia. Ponadto, w kolumnie „Okres obowiązywania umowy” podana jest data 31.12.2016 r.

Odpowiedź

W rozdz. II pkt 1.2 swiz wkradł się błąd przy określaniu wielkości szacowanego zużycia energii dla poszczególnych taryf:

tiret 6 figuruje zapis: - w grupie taryfowej C 12w - 73 278kWh

prawidłowy zapis powinien brzmieć: - w grupie taryfowej G 12w - 73 278kWh

W załączniku nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poz. 76 i 77 pozostało starsze oznaczenie taryfy G12NW – winno być G11w

W pozycjach , w których wykazane są zerowe stany zużycia PPE, lokale są aktualnie nie użytkowane.

W kolumnie „Okres obowiązywania umowy” dla wszystkich punktów poboru data winna brzmieć 31.12.2017r.

W poz. 76 „Janowska parking” nie wpisano nr PPE i nr licznika

Winno być PPE: PL_LUBD_0661000026_00 Nr licznika: 28042635

W poz. 71 „Wąska 17” nie wpisano nr licznika

Winno być Nr licznika: 27636934

W poz. 72 „Wąska 13” nie wpisano nr licznika

Winno być Nr licznika: 83452676

Pytanie 5

W SIWZ Opis przedmiotu zamówienie ustęp 1.W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

Odpowiedź:

Poz. 12 Budkiewicza 11 taryfa C12b: szacowane zużycie łącznie 44 170 kWh, w tym strefa I 17 840, strefa II 26 330

Poz. 76 Sidorska 121B taryfa G12w: szacowane zużycie łącznie 38 820 kWh, w tym strefa I 17 725, strefa II 21 095

Poz. 77 Sidorska 121B taryfa G12w: szacowane zużycie łącznie 34 458 kWh, w tym strefa I 16 061, strefa II 18 397

Pytanie 6

Załącznik nr 5 do SIWZ § 5 ust. 7. Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych” .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu. W związku z powyższym wzór umowy zostanie zmodyfikowany poprzez wprowadzenie w § 7 ustępu 7a w brzmieniu: „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Pytanie 7

Załącznik nr 5 do SIWZ § 7 ust. 1. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Aktualnie okres rozliczeniowy dla wszystkich PPE wynosi 1 miesiąc, Zamawiający chce zachować taki okres rozliczeniowy.

Pytanie 8

Załącznik nr 5 do SIWZ § 7 ust. 4. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „…Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź

Zgodnie z § 7 ust. 4 Termin płatności wynosi 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wymienione w dalszej części ustępu zastrzeżenie zabezpiecza Zamawiającego przed sytuacją, w której faktura zostaje dostarczona przed samym terminem płatności, co uniemożliwia jej weryfikację przed upływem tego terminu i narażenie Zamawiającego na naliczenie kar umownych.

Zamawiający pozostawia zapis wzoru umowy w dotychczasowej treści.

Pytanie 9

Załącznik nr 5 do SIWZ § 9 ustęp 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku przekroczenia terminu 01 stycznia 2018 r. z winy Wykonawcy, jako datę rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na rzecz…”.

Ponadto zwracamy uwagę, że w ww. ustępie Zamawiający powołuje się na sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Miejskiej Biała Podlaska, prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisu § 9 ust. 2 wzoru umowy

Aktualny zapis przyjmuje brzmienie:

„2. W przypadku przekroczenia, nie z winy Zamawiającego, terminu 01 stycznia 2018 r., jako daty rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, Wykonawca pokrywa różnicę pomiędzy ceną przedstawioną w ofercie cenowej, a ceną energii elektrycznej w oparciu o taryfy dla sprzedaży rezerwowej.”

Pytanie 10

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dysponuje odpowiednimi tytułami prawnymi do obiektów opisanych w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 11

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 12

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa ;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
v - dokument nadania numeru NIP;

- dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

d) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej.

e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

f) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

g) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?"

Odpowiedź:

Ad a) Zamawiający dla obiektów objętych przedmiotem zamówienia posiada umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

Ad. b) Nie, będzie to kolejna procedura zmiany sprzedawcy

Ad c) Aktualnie sprzedawcą energii elektrycznej jest ENERGA Obrót SA.

Ad d) Zamawiający nie posiada zawartych umów kompleksowych w zakresie objętym zamówieniem. Aktualna umowa zawarta jest na czas określony z terminem obowiązywania do 31.12.2017r.

Ad e) zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Ad f) Zamawiający nie posiada tego typu umów w zakresie objętych zamówieniem

Ad g) Zamawiający nie posiada tego typu umów w zakresie objętych zamówieniem

Pytanie 14


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Wniosek Nr 2 z dn. 21.11.2017r.:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź zawarta w wyjaśnieniach Wniosku Nr 1 w odpowiedzi na pytanie 14

Pytanie 3.

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych)

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte są w art. 144 ustawy pzp

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej netto w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego?

Odpowiedź:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte są w art. 144 ustawy pzp

Pytanie 6.

Jaki jest okres wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów ?

Odpowiedź zawarta w wyjaśnieniach Wniosku Nr 1 w odpowiedzi na pytanie 13 Ad d)

Pytanie 7.

Czy dla PPE objętych postępowaniem przetargowym będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy?

Odpowiedź zawarta w wyjaśnieniach Wniosku Nr 1 w odpowiedzi na pytanie 13 Ad b)

Pytanie 8.

Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów objętych postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź zawarta w wyjaśnieniach Wniosku Nr 1 w odpowiedzi na pytanie 13 Ad c)

Pytanie 9.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Odpowiedź zawarta w wyjaśnieniach Wniosku Nr 1 w odpowiedzi na pytanie 7

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Biała Podlaska 27.11.2017r


w przetargu nieograniczonym na: dostawę energii elektrycznej Identyfikator sprawy: D/1/2017
  1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 210 000,00zł.
  2. W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
ENERGA-Obrót SA
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
246 893,10zł.

Zgodnie z zapisami art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w ciągu 3 dni przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Biała Podlaska 06.12.2017r.

INFORMACJA
o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne
Identyfikator sprawy: D/1/2017
przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zwanej dalej "ustawą" informuję:

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta nr 1:

Energa-Obrót SA
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk


Oferta z najkorzystniejszą ceną.
Energa-Obrót SA,
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Liczba punktów - 100

Wykonawcy, którzy złożyły oferty:
Energa-Obrót SA
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Podmiot udostępniający informację:
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wprowadziła informację: Arkadiusz Mateńko
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27 14:27:00
Data udostępnienia informacji: 2017-11-27 14:27:00

Pliki do pobrania

d_1_2017.zip