Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Drugi przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 74B.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: wynajem nieruchomości
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.
Znak sprawy: ZGL DOM.WW.p.7.2021
Termin: 2021-07-30
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2021-07-20
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

ZGL DOM.WW.p.7.2021 Biała Podlaska 2021-07-20

Biała Podlaska dnia  20.07.2021r.

 

ZGL DOM.WW.p.7.2021                

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5 ogłasza drugi przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Janowskiej 74B.

 

Przedmiot postępowania przetargowego:

Przedmiotem postępowania jest dzierżawa na czas nieoznaczony utwardzonego gruntu stanowiącego działkę nr 367/10 o powierzchni 4114 m² przy ul. Janowskiej 74B w Białej Podlaskiej z przeznaczeniem na cele parkingowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej LU1B/00066343/7. Nieruchomość jest częściowo utwardzona, posiadająca instalacje umożliwiające montaż szlabanu przy wjeździe na parking, częściowo zagospodarowana zielenią naturalną
i urządzoną. Nieruchomość jest oświetlona (oświetlenie uliczne).

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi netto 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za jeden metr kwadratowy powierzchni działki plus obowiązujący podatek VAT.

Do czynszu zostanie doliczona opłata z tytułu podatku od nieruchomości obliczona
na podstawie stawki podatku ogłaszane w aktach prawa miejscowego oraz opłata za energię elektryczną według wskazań podlicznika.

Okres dzierżawy – na czas nieoznaczony od dnia podpisania umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oferta powinna zawierać:

- oferowaną stawkę czynszu za 1 m²;

- uwierzytelnione kopie dokumentów rejestrowych podmiotu składającego ofertę
(NIP, Regon, wydruk z KRS lub CEIDG).

W warunkach, gdy wpłyną co najmniej dwie identyczne oferty z najwyższą stawką, zostanie ogłoszony przetarg ustny ograniczony do adresatów tychże ofert w przedmiocie dalszej licytacji stawki czynszu.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Dziale Administracji Budynków ZGL Spółka z o.o. pod nurem tel. 83 343 39 71

Termin i miejsce składania ofert:
Pisemne oferty zawierające cenę oraz dane identyfikacyjne oferenta ( adres siedziby, NIP, REGON) należy składać osobiście w sekretariacie, listownie lub przesyłką kurierską na adres:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5
21-500 Biała Podlaska

Z obowiązkowym dopiskiem na kopercie
„Dzierżawa nieruchomości gruntowej – parking Janowska 74B”  do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2021 r. o godzinie 14:00.

Zastrzeżenia:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w każdym czasie przed zawarciem umowy.