Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta

Czy istnieje możliwość obniżenia stawki czynszu?

Możliwość i zasady stosowania obniżki czynszu, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.) powinny być ustalone w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jednakże Uchwała nr XXXVI/43/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Biała Podlaska na lata 2021-2025 (Dz.Urz.Woj.Lub. poz. 2599) nie zawiera wymaganych zapisów i w związku z powyższym brak jest podstawy prawnej do zastosowania obniżek czynszu.