Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Obsługa interesanta
dodano: 2014-09-15

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania sprawozdania..

RADA NADZORCZA
Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Żeromskiego 5

zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

1. Warunki badania sprawozdania finansowego:
Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem do 27 kwietnia 2015 r. Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

Pisemne oferty należy przesłaćw zamkniętych kopertach opatrzonychnapisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego za 2014r.” w terminie do 15 października 2014 r. na adres: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

2. Oferta powinna zawierać:
Informację o oferencie. Listę referencyjną. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego oraz projektu umowy uwzględniającej warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do 31 października 2014 r.

4. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do 14 października 2014 r.


Kontakt: Dyrektor d/s ekonomiczno-finansowych Główny Księgowy Pani Krystyna Pykacz tel. (83) 343-62-46, e-mail:zglbiala@wp.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem


Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5, lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.