Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 40-42 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Znak sprawy: U/7/2022
Termin: 2022-06-07
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2022-05-20
Ogłoszono przez: Arek Mateńko

Przedmiot ogłoszenia

U/7/2022 Biała Podlaska 2022-05-20

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej

                                           IDENTYFIKATOR SPRAWY: U/7/2022

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000zł,  do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy.

 Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 40-42 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.                                   

Zamawiający :                            

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Żeromskiego 5

21-500 Biała Podlaska

 

Kody CPV:

71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

·         Przedmiotowy teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAŁA NR XII/53/07 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia 24 września 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZIELONA”.

·         Lokalizacja inwestycji: Biała Podlaska, obręb 0003 dz. nr: 1031.

·         Budynek stanowić będzie mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Biała Podlaska w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 172)

·         Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 508 z późn. zm.)

·         Dane dotyczące lokalizacji inwestycji, uzbrojenia terenu, zapisów mpzp znajdują się pod adresem
http://bialapodlaska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod adresem:

https://zglbp.ezamawiajacy.pl/pn/zglbp/demand/notice/public/61230/details