Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy energii elektrycznej do budynków ZGL

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Znak sprawy: D/9/2012
Termin: 2012-11-13
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2012-11-13
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

D/9/2012 Biała Podlaska 2012-11-13
Biała Podlaska 30.10.2012r.
IDENTYFIKATOR: D/9/2012
 
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
 
ogłasza przetarg nieograniczony
wykonanie dostawy energii elektrycznej do budynków ZGL
Przetarg ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2012r. pod nr 425718-2012
1.     Zamawiający:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
NIP 537-247-37-89
REGON 060290132
tel./fax. (0-83) 343-62-46
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy kodeksu cywilnego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej www.zgl.bialapodlaska.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej przy 
ul. Żeromskiego 5, pok. nr 5 w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku o przesłanie formularza. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetargu uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5 w godz. 800 – 1500. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Maria Kamińska, Arkadiusz Mateńko.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać w formie pisemnej do biura Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 pok. nr 10 – sekretariat, lub faksem pod nr tel. (0-83) 343-62-46.
Oznaczenie według Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5
Przedmiotem zamówienia dostawy energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej dla całego okresu realizacji umowy ilości około 2 520 000kWh dla 81 punktów poboru (części wspólne budynków mieszkalnych, obiekty użytkowe) wymienionych w „Zestawieniu punktów poboru energii elektrycznej w budynkach ZGL Sp. z o.o.” zwanym dalej „Zestawieniem” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 936kW.
UWAGA: Podane ilości energii są szacunkowe i zostały określone na podstawie zużycia energii w 2011 r., służą do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający oświadcza, iż szacunkowe zapotrzebowanie energii wskazane powyżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmianie w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych punktów odbioru. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od podanego wyżej) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub jednostki zakupią od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż  wskazana ilość szacunkowa. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej, zmiany mocy umownej dla poszczególnych punktów poboru, w związku z dokonaną rozbudową, przebudową, zmianą funkcji użytkowych obiektów oraz innych zmian technicznych lub ekonomicznych warunków dostarczania energii w związku z koniecznością zmiany warunków przyłączenia.
Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD)
8.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9.      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
10.   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
11.   Termin wykonania zamówienia: 01.01.2013 – 31.12.2015r.
12.   Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2012r. o godz. 1000 (przez złożenie oferty rozumie się fizyczne jej wpłynięcie do sekretariatu Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej).
13.   Okres związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
14.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.     O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
a.     Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy
b.     Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub zawarli umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego (w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
1.2.  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
1.3.  posiadają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
1.4.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wadium
1.     Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) wniesionym w:
-   pieniądzu,
-   poręczeniach bankowych,
-   poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wyłącznie poręczenie pieniężne)
-   gwarancjach bankowych,
-   gwarancjach ubezpieczeniowych,
-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2.     Wadium w akceptowalnej formie powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. 13.11.2012r. godz. 1000).
Kryteria oceny ofert
Cena                              – 100%
  

Podmiot udostępniający informację: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-11-13 08:47:00

Data udostępnienia informacji: 2012-11-13 08:47:00