Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Plac Wolności 25A w Białej Podlaskiej

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Znak sprawy: RB/5/2012
Termin: 2012-08-07
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2012-07-16
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

RB/5/2012 Biała Podlaska 2012-07-16
Biała Podlaska 16.07.2012r.
 
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
 
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Plac Wolności 25A w Białej Podlaskiej.
Przetarg ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2012r. pod nr 253920-2012
1.     Zamawiający:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
NIP 537-247-37-89
REGON 060290132
tel./fax. (0-83) 343-62-46
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy kodeksu cywilnego.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej www.zgl.bialapodlaska.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 5 w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku o przesłanie formularza. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetargu uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5 w godz. 800 – 1500. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Darecki, Arkadiusz Mateńko.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać w formie pisemnej do biura Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 pok. nr 10 – sekretariat, lub faksem pod nr tel. (0-83) 343-62-46.
Oznaczenie według Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 45.21.13.50-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.26.10.00-4
Przedmiotem zamówienia przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego – usługowego z pomieszczeniem stacji transformatorowej przy ul. Plac Wolności 25A w Białej Podlaskiej na działce nr geod 2196/10, przebudowa przyłącza elektroenergetycznego, przebudowa przyłącza wodociągowego, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza gazowego, rozbiórka dobudówki do budynku od strony zachodniej,
 
Budynek budowany w technologii tradycyjnej murowanej, częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach naziemnych i dachu jednospadowym. Częściowo rozebrany ze względu na zły stan techniczny. Program użytkowy obejmował będzie funkcję mieszkalne, usługowe, techniczne oraz stację transformatorową.
Nieruchomość będąca przedmiotem zamówienia znajduje się na obszarze układu urbanistycznego miasta Biała Podlaska wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/656 i objęta jest strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej.
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
- powierzchnia zabudowy budynku             393,0 m2,
- kubatura budynku                                3 311,73 m3,
- powierzchnia użytkowa                           685,36 m2,
- powierzchnia mieszkalna podstawowa   110,58 m2,
- powierzchnia mieszkalna pomocnicza      90,96 m2,
- powierzchnia usługowa podstawowa      212,22 m2,
- powierzchnia usługowa pomocnicza         34,14 m2,
- powierzchnia komórek lokatorskich           37,12 m2,
- powierzchnia komunikacji ogólnej           123,56 m2,
- powierzchnia techniczna                           20,96 m2,
- powierzchnia stacji transformatorowej      39,84 m2,
zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.
8.      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9.     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
10.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11.   Termin wykonania zamówienia: nie więcej niż10 m-cy od podpisania umowy.
12.   Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2012r. o godz. 1000 (przez złożenie oferty rozumie się fizyczne jej wpłynięcie do sekretariatu Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej).
13.   Okres związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
14.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.     O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
1.2.  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
a)     Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał budowę nowych lub remonty główne budynków o łącznej kubaturze nie mniejszej niż 7 000m3. obejmujące swoim zakresem co najmniej wykonanie robót elewacji nie mniej niż 900m2, wykonanie stropów prefabrykowanych nie mniej niż 1200m2 oraz wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem blachą płaską nie mniej niż 800m2  .
1.3.  posiadają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
a)     Wykonawca dysponuje co najmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia budowlane niezbędne do pełnienia funkcji kierownika budowy (branża ogólnobudowlana) i kierowników robót (branża elektryczna, sanitarna i gazowa)
1.4.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
a)     Wykonawca posiada zapewnione środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000,00zł. Przez zapewnione środki finansowe rozumie się środki własne zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym, jak również zdolność kredytową Wykonawcy.
b)     Wykonawca posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem robót budowlanych na kwotę co najmniej 200.000,00zł.
Wadium
1.     Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy 00/100) wniesionym w:
-   pieniądzu,
-   poręczeniach bankowych,
-   poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wyłącznie poręczenie pieniężne)
-   gwarancjach bankowych,
-   gwarancjach ubezpieczeniowych,
-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2.     Wadium w akceptowalnej formie powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. 07.08.2012r. godz. 1000).
Kryteria oceny ofert
Cena                              – 100%
  

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-07-16 10:25:00

Data udostępnienia informacji: 2012-07-16 10:25:00