Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi utrzymania czystości w częściach wspólnych i otoczeniu budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Znak sprawy: U/7/2012
Termin: 2012-08-14
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2012-08-14
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

U/7/2012 Biała Podlaska 2012-08-14
Biała Podlaska 14.08.2012r.
 
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
 
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie usługi utrzymania czystości w częściach wspólnych i otoczeniu budynku użyteczności publicznej 
przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
Przetarg ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2012r. pod nr 301984-2012
1.     Zamawiający:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
NIP 537-247-37-89
REGON 060290132
tel./fax. (0-83) 343-62-46
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy kodeksu cywilnego.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej www.zgl.bialapodlaska.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 5 w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku o przesłanie formularza. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetargu uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5 w godz. 800 – 1500. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Iwona Pietruczuk, Arkadiusz Mateńko.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać w formie pisemnej do biura Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 pok. nr 10 – sekretariat, lub faksem pod nr tel. (0-83) 343-62-46.
Oznaczenie według Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 901.63.00.00-2
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w częściach wspólnych i otoczeniu budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.
Zakres obowiązków obejmuje:
1)     codzienne sprzątanie części wspólnych budynku: holu – ok. 232m2, korytarzy – ok. 1212m2, klatek schodowych – ok. 240m2, wind – 2 szt., poprzez zmywanie zamiatanie i odkurzanie podłóg, ścieranie kurzu, podlewanie roślin itp.
2)     utrzymanie w czystości sanitariatów o pow. łącznej ok. 350m2, z uzupełnianiem środków czystości,
3)     sprzątanie sal konferencyjnych z pomieszczeniami przynależnymi przynajmniej raz w miesiącu lub po każdym korzystaniu z nich poprzez zmywanie zamiatanie i odkurzanie podłóg, ścieranie kurzu, podlewanie roślin itp..
4)     mycie okien i drzwi w częściach wspólnych budynku o łącznej pow. ok. 680m2: w holach, korytarzach, klatkach schodowych, łazienkach oraz salach konferencyjnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi co najmniej jeden raz w miesiącu.
5)     sprzątanie, zamiatanie i zimowe utrzymanie (odśnieżanie, likwidacja śliskości itp.) dojść, dojazdów i parkingu o pow. ok. 5788m2,
6)     utrzymanie terenów zielonych wokół budynku o pow. ok. 9096m2: koszenie i grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów itp.
7)     utrzymanie w czystości zabudowy śmietnikowej o pow. 10,55m2, zgłaszanie nieczystości stałych do wywozu.
Sprzątanie pomieszczeń w budynku winno odbywać się w godzinach nie zakłócających pracy instytucji mających siedzibę w obiekcie.
Zimowe utrzymanie otoczenia obiektu powinno zapewniać bezpieczne dojście i dojazd pojazdów na terenie obiektu.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom wykonującym pracę na terenie obiektu identyfikatory z nazwą Wykonawcy oraz danymi personalnymi osoby.
Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. Środki czystości stanowiące wyposażenie sanitariatów (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło itp.), Wykonawca będzie pobierał w miarę potrzeb od Zamawiającego.
8.      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9.     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
10.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11.   Termin wykonania zamówienia: w okresie od 01.09.2012 do 31.12.2013r.
12.   Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2012r. o godz. 1000 (przez złożenie oferty rozumie się fizyczne jej wpłynięcie do sekretariatu Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej).
13.   Okres związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
14.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.     O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
1.2.  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
a)     Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi stałego, codziennego sprzątania budynków lub ich części o łącznej powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 4 000m2, usługi utrzymania terenów zielonych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 20 000m2 oraz utrzymania dojść, dojazdów i parkingów o łącznej powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 10 000m2.
1.3.  posiadają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
1.4.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wadium
1.     Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) wniesionym w:
-   pieniądzu,
-   poręczeniach bankowych,
-   poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wyłącznie poręczenie pieniężne)
-   gwarancjach bankowych,
-   gwarancjach ubezpieczeniowych,
-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2.     Wadium w akceptowalnej formie powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. 23.08.2012r. 
godz. 1000).
Kryteria oceny ofert
Cena                              – 100%
  

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-11-30 09:37:00

Data udostępnienia informacji: 2012-11-30 09:37:00