Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Rekreacja

Regulamin korzystania z boiska terenenowego

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie boiska treningowego o wymiarach 68m x 105m przy ul. Piłsudskiego 38 w Białej Podlaskiej
  2. Boisko o którym mowa w pkt.1 jest własnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska
  3. Boisko przeznaczone jest do celów:
   1. treningowych i sportowo-rekreacyjnych,
   2. przeprowadzania imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez właściciela obiektu.
  4. Z obiektu można korzystać :
   1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00
   2. w soboty, niedziele oraz święta w godzinach od 9:00 do 20:00;
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA
  1. Na zlecenie właściciela nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa administrator obiektu Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5, prowadzi on harmonogram korzystania z boiska, otwiera i zamyka obiekt oraz jest upoważniony do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
  2. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji dnia i godziny wejścia telefonicznie pod nr 530 605 270 (administrator obiektu) oraz na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z obsługą obiektu. Obiekt jest ogólnodostępny. Pierwszeństwo do korzystania z obiektu mają osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
  3. Właściciel boiska zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia:
   1. miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych,
   2. rozgrywek międzyszkolnych,
   3. prac konserwacyjnych.
  4. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
  5. Za bezpieczeństwo użytkowników imprez organizowanych na obiekcie odpowiada organizator imprezy.
  6. Użytkownicy boiska zobowiązani są do dbałości o boisko oraz znajdujące się na terenie obiektu urządzenia. W przypadku dokonania zniszczeń na terenie boiska osoby odpowiedzialne zobowiązane są do pokrycia kosztów naprawy.
  7. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe z płaską podeszwą lub obuwie przeznaczone do gry na syntetycznych nawierzchniach piłkarskich. Podczas zajęć sportowych nie dopuszcza się do gry w obuwiu wyposażonym w korki piłkarskie.
  8. Każdy użytkownik boiska powinien zachowywać się tak aby nie szkodził i nie zagrażał innym, w przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie.
  9. Zabrania się:
   1. wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się;
   2. poruszania się na skuterach, motorowerach, rolkach,deskorolkach, wrotkach itp.;
   3. wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia,
   4. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem zorganizowanej formy zajęć ze zwierzętami ustalonej z administratorem);
   5. zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z obiektu;
   6. stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo;
   7. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
  10. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką nauczyciela, instruktora, trenera bądź innej osoby dorosłej, która będzie ponosić odpowiedzialność za grupę.
  11. Każdorazowo po zakończeniu zajęć uczestnicy są zobowiązani do pozostawienia obiektu w ładzie i porządku.
  12. Po zakończeniu użytkowania, administrator boiska dokonuje oględzin obiektu i w przypadku wykrycia zniszczeń przygotowuje raport będący podstawą roszczeń finansowych wobec użytkownika.
 3. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE
  1. Korzystanie z boiska piłkarskiego jest odpłatne.
  2. Zasady odpłatnego korzystania z boiska określa administrator zgodnie z cennikiem.
  3. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest do wglądu w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5, oraz na stronie internetowej www.rekreacja.zglbpl.pl
  4. Opłata za korzystanie z boiska pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć przez osobę uprawnioną.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.
  2. Za rzeczy pozostawione na boisku administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Wszelkie usterki i zdarzenia niebezpieczne należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu administratorowi boiska.
  4. Przystąpienie do zajęć na boisku jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
  5. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu boiska.
  6. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do administratora Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Biała Podlaska ulica Żeromskiego 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
  7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017


PREZES ZARZĄDU ZGL Sp. z o.o.


POBIERZ REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 38 [PDF, 114 KB]

Regulamin korzystania z kortów tenisowych ziemnych

Postanowienia ogólne:
 

1. Właścicielem ziemnych kortów tenisowych jest Gmina Miejska Biała Podlaska

2. Kortami tenisowymi zarządza, w imieniu Właściciela, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, zwana dalej Zarządzającym.

3. Zarządzający zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.

5. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

6. Korty tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 9:00 do 21:00, w okresie od 01 maja do 30 września; w sprzyjających warunkach pogodowych okres ten może zostać wydłużony przez Właściciela.

7. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego; Właściciel kortów nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

Zasady korzystania z kortów tenisowych:
 

8. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym podejmuje każdorazowo Zarządzający.

9. Tylko Zarządzający jest upoważniony do włączenia oświetlenia na kortach

10. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

1) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
2) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Zarządzającego;
3) zachowania czystości i porządku;
4) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich;
5) zasiatkowania kortu tenisowego po zakończeniu zarezerwowanego czasu gry;
6) niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry;
7) bezzwłocznego poinformowania Zarządzającego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.

11. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

1) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
2) wnoszenia i spożywania na terenie kortów ziemnych napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
3) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych;
4) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
5) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami;
6) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

12. Użytkownik – instruktor gry, organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność; użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej; Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.

2
Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych:

13. Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie uiszczonej opłaty.

14. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Zarządzający w formie Cennika.

15. Opłatę za określony czas korzystania z kortu tenisowego należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy.

16. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego.

3
Rezerwacje kortów tenisowych:

17. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście, online na stronie internetowej rekreacja.zglbp.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 792 665 548;

18. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.

19. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.

20. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

21. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

4
Postanowienia dodatkowe:
 

22. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu; monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

23. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.

25. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę - zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

26. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody

wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

27. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.

28. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, w tym skargi i wnioski prosimy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5.

29. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Właściciela.