Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową kamienicy przy ul. Moniuszki 19 w Białej Podlaskiej.

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: zapytania ofertowe
Zamawiający: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Prostej 17 ? Moniuszki 19 w Białej Podlaskiej
Znak sprawy:
Termin: 2023-12-29
Miejsce: Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2023-12-20
Ogłoszono przez: Anna Stolc

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

 

Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Nieruchomości  przy  ul.  Prostej 17 – Moniuszki 19 w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową kamienicy przy ul. Moniuszki 19 w Białej Podlaskiej zgodnie z przedmiarem. Zakres prac obejmuje: naprawę spękanych/zarysowanych ścian i nadproży, remont i odtworzenie elementów detali architektonicznych elewacji oraz tynków ścian zewnętrznych oraz wykonanie malowania elewacji, wymianę obróbek blacharskich ścian – elementów architektonicznych elewacji (gzymsów), pomalowanie stalowej konstrukcji i balustrad balkonu, montaż nowych desek okapowych w połaci dachowej, wymianę skorodowanych elementów odwodnienia połaci dachowej.

            W celu obliczenia ceny oferty proszę o sporządzenie kosztorysu ofertowego wypełniając przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia, zachowując kolejność, rodzaj i ilość zamieszczonych w nim robót. Wartość robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT). Do oferty należy dołączyć stawki roboczogodziny z narzutami. Do obliczonej wartości kosztorysowej należy dodać obowiązujący podatek VAT.

            Wymagany okres gwarancji – min. 5 lat.

            Wymagany termin wykonania: październik 2024r.

            Wypełnione oferty proszę złożyć w terminie do 29.12.2023r. do godz. 1000 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat). Okres obowiązywania oferty-30 dni licząc od terminu składania ofert. W tym czasie Wykonawca nie może odwołać oferty ani zmienić jej treści bez zgody Zamawiającego.

            Wszelkie  informacje  uzyskać   można  w  biurze  Zakładu  Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w  Białej  Podlaskiej  ul.  Żeromskiego  5, pok.  4  lub  pod  nr  tel. 83-343-39-71.


- zaproszenie do złożenia oferty + druk oferty

- przedmiar