Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Wykonania remontu budynku przy ul. Kopernika 9D w zakresie ocieplenia ścian budynku styropianem EPS 70-040 gr. 12 cm i wykonaniem elewacji, ocieplenia stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymiany okien na klatkach schodowych i pomieszczeniach piwniczn

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający:
Znak sprawy:
Termin: 2012-12-19
Miejsce: ZGL Sp. z 0.0. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska (sekretariat pok. nr 10).
Ogłoszono dnia: 2012-12-11
Ogłoszono przez:
ZAPROSZENIE
Uprzejmie informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kopernika 9D w Białej Podlaskiej podjęła uchwałę w sprawie wykonania remontu budynku w zakresie ocieplenia ścian budynku styropianem EPS 70-040 gr. 12 cm i wykonaniem elewacji, ocieplenia stropodachu granulatem wełny mineralnej, wymiany okien na klatkach schodowych i pomieszczeniach piwnicznych oraz remontem balkonów i wiatrołapów wraz z robotami pomocniczymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
W załączeniu przesyłam szczegółowy zakres prac-przedmiar robót termomodernizacji budynku Wspólnoty.
W celu wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy powyższych robót proszę o złożenie oferty do dnia 19.12.2012r do godz. 1200 w biurze ZGL Sp. z 0.0. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska (sekretariat pok. nr 10).
Obliczenia ceny oferty należy dokonać sporządzając kosztorys ofertowy, wypełniając przedmiar robót, stanowiący załącznik do zaproszenia, zachowując kolejność, rodzaj i ilość zamieszczonych w nim robót. Wartość robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT). Do obliczonej wartości kosztorysowej należy dodać obowiązujący podatek VAT. W ofercie należy podać stawki roboczogodziny i wysokość narzutów. 

Wymagany okres gwarancji - min. 5 lat.
Wymagany termin rozpoczęcia prac - w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy.
Wymagany termin zakończenia prac - 30.09.2013r.
W tym czasie Wykonawca nie może odwołać oferty ani zmienić jej treści bez zgody
Zamawiającego.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia, po
akceptacji przez właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.
Kopernika 9A.
Dodatkowe informacje uzyskać można w biurze ZGL Sp. z 0.0. w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 5, pok.4 lub pod nr tel. 83-343-39-71 P. Wiesław Kozakiewicz.
Załączniki:
l. Druk oferty.
2. Przedmiar robót.
 

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Piotr Poniewozik

Data wytworzenia informacji: 2012-12-11 13:50:00

Data udostępnienia informacji: 2012-12-11 13:50:00