Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Zaproszenie do składania ofert na "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012"

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Znak sprawy:
Termin: 2012-10-19
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2012-10-01
Ogłoszono przez:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 21 – 500  Podlaskiej, Żeromskiego 5
zaprasza do składania ofert na:
 
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012
 
RADA NADZORCZA
Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w  21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5
zaprasza do składania ofert na:
 
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 
1. Warunki badania sprawozdania finansowego:
1.        Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem do 17 kwietnia 2013 r.
2.     Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, do obecności na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w ZZW lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
3.     Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
 
Pisemne oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego za 2012r.” w terminie do 19 października 2012 r. na adres:  Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5
 
2. Oferta powinna zawierać:
1.     Informacje o oferencie.
2.     Listę referencyjną.
3.     Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
4.     Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w ZZW lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
5.     Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
6.     Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego oraz projektu umowy uwzględniającej warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.
 
3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi   do 31 października 2012 r.
 
4. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do 19 października 2012 r.
 
Kontakt: Specjalista d/s finansowo – księgowych Spółki Pani Barbara Kosińska   tel. (83) 343-62-46, e-mail: zglbiala@wp.pl
 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-10-01 09:10:00

Data udostępnienia informacji: 2012-10-01 09:10:00