Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sidorskiej 92 w Białej Podlaskiej

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający:
Znak sprawy:
Termin: 2012-02-15
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2012-01-31
Ogłoszono przez:
Biała  Podlaska  26.01.2012r.
 
L.dz.WM/Sid.92 /…………/12
 
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty
 
Zarząd     Wspólnoty     Mieszkaniowej     Nieruchomości    przy    ul.  Sidorskiej 92 w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie robót budowlanych remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sidorskiej 92 w Białej Podlaskiej polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianie okien w klatkach schodowych i piwnicach, dobudowie wiatrołapów, remoncie elementów zewnętrznych budynku  z kolorystyką elewacji oraz modernizacji systemu grzewczego. 
            W celu obliczenia ceny oferty proszę o sporządzenie kosztorysu ofertowego wypełniając przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia, zachowując kolejność, rodzaj i ilość zamieszczonych w nim robót. Wartość robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT). Do oferty należy dołączyć stawki roboczogodziny z narzutami. Do obliczonej wartości kosztorysowej należy dodać obowiązujący podatek VAT.
            Wymagany okres gwarancji – min. 5 lat.
            Wymagany termin rozpoczęcia prac – w terminie dwóch tygodni od podpisania umowy przez  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.
            Wymagany termin zakończenia prac – 30.08.2012r.
            Wypełnione oferty proszę złożyć w terminie do 15.02.2012r. do godz. 1200 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10(sekretariat).      Okres obowiązywania oferty-30 dni licząc od terminu składania ofert. W tym czasie Wykonawca nie może odwołać oferty ani zmienić jej treści bez zgody Zamawiającego.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.
            Wszelkie  informacje  uzyskać   można  w  biurze  Zakładu  Gospodarki Lokalowej  w  Białej  Podlaskiej  ul.  Żeromskiego  5, pok.  4  lub  pod  nr  tel. 83-343-39-71 P. Marek Panasiuk.
 
Zarząd Wspólnoty
Jadwiga Piątek 
 

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-01-31 11:27:00

Data udostępnienia informacji: 2012-01-31 11:27:00