Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Zmienione ogłoszenie: Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi całodobowego dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Znak sprawy: U/6/2012
Termin: 2012-08-10
Miejsce: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Ogłoszono dnia: 2012-08-01
Ogłoszono przez:

Przedmiot ogłoszenia

U/6/2012 Biała Podlaska 2012-08-01
Biała Podlaska 20.07.2012r.
 
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
 
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie usługi całodobowego dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
Przetarg ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2012r. pod nr 263948-2012
1.     Zamawiający:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
NIP 537-247-37-89
REGON 060290132
tel./fax. (0-83) 343-62-46
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy kodeksu cywilnego.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej www.zgl.bialapodlaska.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 5 w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku o przesłanie formularza. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetargu uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5 w godz. 800 – 1500. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Iwona Pietruczuk, Arkadiusz Mateńko.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać w formie pisemnej do biura Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 pok. nr 10 – sekretariat, lub faksem pod nr tel. (0-83) 343-62-46.
Oznaczenie według Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.30.00-5, 79.71.50.00-9,
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej wraz z jego otoczeniem.
Zakres obowiązków obejmuje:
·         zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracownikom oraz interesantom urzędów mieszczących się w budynku, w godzinach ich pracy,
·         podejmowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu znajdującemu się w obiekcie, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń,
·         przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie kluczy od poszczególnych pomieszczeń
·         czuwanie nad bezpieczeństwem obiektu w czasie pełnionego dyżuru poprzez kilkakrotne obchody dozorowanego obiektu, szczególnie w czasie dyżuru popołudniowego i nocnego.
·         przestrzeganie zasady, ze pracownicy pozostający w obiekcie po godzinach urzędowania powinni posiadać stosowne zezwolenia wystawiane przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt przebywania pracowników poza godzinami pracy powinien być odnotowany w księdze dyżurów.
·         sprawdzanie zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych, drzwi pomieszczeń biurowych, okien oraz włączania i wyłączania oświetlenia zewnętrznego budynku.
·         przestrzeganie zasady, że sprzęt może być wynoszony poza obiekt wyłącznie po okazaniu zezwolenia wystawionego przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt wynoszenia powinien być odnotowany w księdze dyżurów, a zezwolenie pozostawione w portierni.
·         wpisywanie do księgi dyżurów wszelkich zdarzeń mających miejsce podczas dyżurów, w szczególności godzinę zdania i przyjęcia służby, brak kluczy do pomieszczeń, stwierdzone usterki oświetleniowe, elektryczne, sanitarne, wodne i kanalizacyjne.
·         meldowanie o zaistniałych zdarzeniach losowych takich jak pożar, zalanie, włamanie, zagrożenie bezpieczeństwa obiektu i osób przebywających w nim lub w jego otoczeniu, właściwym jednostkom ratowniczym i jednostkom interwencyjnym oraz Zamawiającemu i kierownikowi jednostki, której zdarzenie dotyczy lub osobom przez nich upoważnionym.
·         odbiór prenumerowanej, prasy dla jednostek urzędujących w obiekcie.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa obiektu w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Plan bezpieczeństwa powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu, jego wyposażenie techniczne służące do zabezpieczenia osób i mienia na terenie obiektu i w jego otoczeniu.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dyżur na terenie obiektu przynajmniej jednej osoby wyposażonej w sprawne środki łączności, a w sytuacjach alarmowych przyjazd co najmniej dwuosobowej grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania. Pracownicy ochrony winni posiadać licencje pracownika ochrony fizycznej w ilości i stopniu zapewniającym realizację zamówienia (przyjmuje się, iż nie jest wymagana licencja od pracowników pełniących dyżur w obiekcie).
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom wykonującym dozór jednolite odpowiednio estetyczne i reprezentacyjne ubiory oraz identyfikatory z nazwą Wykonawcy oraz danymi personalnymi osoby pełniącej dozór.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany każdej z osób pełniących dozór, które przez swoje zachowanie i jakość wykonywanych obowiązków dadzą powód do uzasadnionych zastrzeżeń albo których działania powodować mogą zagrożenie bezpieczeństwa obiektu, a także mienia lub osób znajdujących się w nim. Dotyczy to między innymi nie wykonywania bądź nienależytego wykonywania obowiązków, pełnienia obowiązków pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo dopuszczenie do pobytu na terenie obiektu po godzinach pracy osób nieupoważnionych.
8.      Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9.     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
10.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11.   Termin wykonania zamówienia: w okresie od 01.09.2012 do 31.12.2013r.
12.   Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2012r. o godz. 1000 (przez złożenie oferty rozumie się fizyczne jej wpłynięcie do sekretariatu Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej).
13.   Okres związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
14.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1.     O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
a)     Wykonawca, posiada aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
1.2.  posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
a)     Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum 3 usługi dozoru obiektów o pow. użytk. nie mniejszej niż 6 000m2i o minimalnej wartości 50 000,00zł.każda.
1.3.  posiadają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
1.4.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
a)     Wykonawca posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług ochrony osób i mienia na kwotę co najmniej 50.000,00zł.
Wadium
1.     Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) wniesionym w:
-   pieniądzu,
-   poręczeniach bankowych,
-   poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wyłącznie poręczenie pieniężne)
-   gwarancjach bankowych,
-   gwarancjach ubezpieczeniowych,
-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2.     Wadium w akceptowalnej formie powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. 10.08.2012r. godz. 1000).
Kryteria oceny ofert
Cena                              – 100%
  

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-08-31 09:00:00

Data udostępnienia informacji: 2012-08-31 09:00:00