Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Regulamin

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2 z dnia 15 stycznia 2018r.
Zarządu ZGL Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej

REGULAMIN

pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej do wyboru najemców lokali w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 4, 6 w Białej Podlaskiej w ramach programu pilotażowego „Mieszkanie Plus”


§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU
Regulamin określa zasady i tryb wyboru najemców lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Jana III Sobieskiego 2,4,6 w Białej Podlaskiej w ramach programu pilotażowego „Mieszkania Plus”

§ 2
SŁOWNICZEK
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o pojęciu:

 1. Regulamin- należy przez to rozumieć niniejszy regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej powołanej do wyboru najemców lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 4, 6 w Białej Podlaskiej w ramach programu pilotażowego „Mieszkanie Plus” stanowiących własność spółki MP Biała Podlaska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

 2. Inwestycja w Białej Podlaskiej – pilotażowa inwestycja programu Mieszkanie Plus realizowana przez MP Biała Podlaska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

 3. Komercjalizator – Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej jako podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za kontakt z potencjalnym klientem, w tym za prowadzenie działań związanych z komercjalizacją inwestycji w Białej Podlaskiej.

 4. Najemca potencjalny – osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 4, 6 w Białej Podlaskiej;

 5. Grupa potencjalnych Najemców („Grupa”) – wszystkie osoby pełnoletnie i małoletnie zainteresowane wspólnie najmem lokalu mieszkalnego w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 4, 6 w Białej Podlaskiej;

 6. Weryfikacja formalno-finansowa – proces mający na celu potwierdzenie tożsamości Najemcy potencjalnego, jego zdolności czynszowej i innych wymogów określonych w niniejszym regulaminie, realizowany na podstawie dokumentów dostarczonych przez Najemcę potencjalnego;

 7. Wymagane dokumenty – dokumenty niezbędne w procesie Weryfikacji, zgodnie z listą wymaganych dokumentów dostarczoną Najemcy potencjalnemu przez Komercjalizatora;

 8. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor („BIG InfoMonitor”) – biuro przyjmujące, przechowujące i udostępniające informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm, prowadzące Rejestr Dłużników BIG, umożliwiające także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich – potwierdzające na tej podstawie wiarygodność finansową klientów;

 9. Niepełnosprawność – zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się posiadanym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 10. Małoletni — należy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, pozostająca pod władzą rodzicielską bądź opieką prawną Najemcy potencjalnego i wspólnie z nim zamieszkująca;

 11. Komisja Kwalifikacyjna – komisja powołana przez Komercjalizatora do weryfikacji formalno-finansowej potencjalnych Klientów i zakwalifikowania na listę najemców lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 4, 6 w Białej Podlaskiej;

 12. Lista - należy przez to rozumieć sporządzony przez Komisję Kwalifikacyjną wykaz Grupy potencjalnych najemców lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 4, 6 w Białej Podlaskiej;

 13. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/nieruchomości o charakterze mieszkalnym – umowa najmu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własność lub współwłasność lokalu mieszkalnego, własność lub współwłasność nieruchomości o charakterze mieszkalnym, w którym istnieje możliwość zamieszkania;

 14. Dochód na osobę – średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym obliczony z okresu ostatniego roku kalendarzowego.

 15. Dochód – pod pojęciem dochodu należy rozumieć wszelkie przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jak również wszelkie inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 16. Zobowiązania znacząco obniżające posiadane dochody – wszelkiego rodzaju pożyczki, kredyty, zakupy na raty, zadłużenie na karcie kredytowej, debetowej, zadłużenia wobec osób trzecich, itp.

 17. Zdolność czynszowa – przyjęty minimalny pułap wolnych środków pozostających do dyspozycji gospodarstwa domowego po opłaceniu wszystkich należności wynikających z Umowy Najmu Instytucjonalnego, o którą potencjalny najemca się ubiega, a także po pomniejszeniu o deklarowane łącznie obciążenia dodatkowe znacząco obniżające posiadane dochody.

§ 3
ZASADY KWALIFIKOWANIA DO NAJMU
 1. Do osób, które w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.zglbialapodlaska.pl złożyły wstępną ankietę kwalifikacyjną Komercjalizator kieruje informację o możliwości złożenia w wyznaczonym terminie wniosku o zakwalifikowanie do najmu lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniami niezbędnymi do wstępnej weryfikacji formalno - finansowej.
 2. Weryfikację formalno-finansową złożonych wniosków i zakwalifikowanie na listę osób spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna.
 3. Komisję Kwalifikacyjną powołuje odrębnym zarządzeniem Zarząd Spółki Zakładu Gospodarki Lokalowej sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej.
 4. Komisja Kwalifikacyjna przy weryfikacji wniosków i kwalifikowaniu na listę osób spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
 5. Zasady weryfikacji formalno – finansowej:
  1. Weryfikacji formalno-finansowej podlegają wszystkie pełnoletnie osoby wskazane we wniosku, tworzący Grupę Potencjalnych Najemców.
  2. Wstępna weryfikacja następuje w oparciu o następujące zasady:
   1. Wyliczenie zdolności czynszowej przy uwzględnieniu poniższego algorytmu (miesięczny dochód netto /łączny dla Grupy Potencjalnych Najemców/ plus dodatkowe dochody (np. 500+) minus wnioskowana oferta łącznie /czynsz miesięczny + opłaty eksploatacyjne i szacunkowe media/ minus deklarowane obciążenia dodatkowe łącznie dla Grupy Potencjalnych Najemców/.
   2.  Przyznanie punktów za: 
 • nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu § 2 pkt 13 regulaminu - 10 pkt;
 • legitymowanie się w dacie złożenia wniosku orzeczeniem o niepełnosprawności członka gospodarstwa domowego - 10 pkt za każdą osobę niepełnosprawną;
 • zameldowanie na pobyt stały w mieście Biała Podlaska-- 10 pkt
 • małoletni (w dacie złożenia wniosku) w gospodarstwie domowym - 10 pkt za każdego małoletniego;
 • zatrudnienie potencjalnego najemcy na terenie miasta Biała Podlaska - 10 pkt

6. Po wstępnej weryfikacji formalno – finansowej złożonych wniosków i oświadczeń Komisja Kwalifikacyjna - drogą elektroniczną - zawiadomi wnioskodawców o jej wynikach i osobom wstępnie zakwalifikowanym wyznaczy termin na złożenie dokumentów potwierdzających wykazane w oświadczeniach źródła dochodów i ich wysokość oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość, zameldowanie, niepełnosprawność osób zgłoszonych do zamieszkania, w tym:

Grupa

Źródło dochodów/forma dokumentacji

Weryfikacja formalna

Weryfikacja finansowa - obligatoryjna

Osoba pełnoletnia – aktywna zawodowo pracująca na podstawie umowy/kontraktu

- umowa o pracę;

- umowa zlecenie

- umowa o dzieło

- kontrakt menadżerski

- umowa o pełnienie służby kontraktowej

- umowa dot. zatrudnienia za granicą

- inne żródła

Do potwierdzenia aktualności danych osobowych, miejsca zameldowania/stałego pobytu i nr PESEL:

- dokument stwierdzający tożsamość zawierający nr PESEL (dowód osobisty, paszport);

- „oświadczenie o miejscu pobytu” (jeśli nowy dowód)

- odrębny dokument wydany przez właściwy urząd miasta/gminy zawierający PESEL (dla cudzoziemca)

Wariant 1:

- Umowa: o pracę/zlecenie/o dzieło/kontrakt menadżerski/marynarski/umowa służby kontraktowej (wojsko, policja)/umowa rezydencka (lekarze rezydencji)/umowa na zastępstwo/umowa dot. zatrudnienia za granicą

- stałe dodatki

Wariant 2:

-zaświadczenie o zarobkach/PIT za poprzedni rok rozliczeniowy

- oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.

Student doktorant

uczeń

- stypendium naukowe

- stypendium socjalne

+ inne źródła dochodu (jeśli posiada)

j.w.

- Zaświadczenie o przyznanym stypendium (socjalne, naukowe, za wybitne osiągnięcia, doktoranckie)

- Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada)

- wyciąg z konta z ostatnich 3 m-cy

- oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.

Osoby mające ustalone prawo do świadczeń ZUS

Emeryt

Rencista

Urlop macierzyński lub rodzicielski

- emerytura

- renta zdrowotna lub inna

- zasiłek macierzyński lub rodzicielski

+ inne źródła dochodu (jeśli posiada)

j.w.

- Ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy /wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto/

- przekaz pocztowy /wyciąg z konta potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego na konto/;

- Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada)

- oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.

Obcokrajowiec


O najem mogą wnioskować obcokrajowcy, którzy:

 1. Są obywatelami państw należących do Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii, a także państw zrzeszonych w OECD;

 2. Notują dochód na terenie Polski i mają status rezydenta;

 3. Mają status nierezydenta, gdy o najem wnioskuje wraz z osobą mającą polskie obywatelstwo.

Dokument stwierdzający tożsamość obcokrajowca:

 1. Karta pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE1 (dotyczy obcokrajowców spoza UE i cudzoziemców posiadających w jednym z państw członkowskich UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE)

 2. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE2 (dotyczy obywateli UE, nie będących obywatelami Polski. W przypadku osoby posługującej się „zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE” identyfikacja tożsamości jest przeprowadzana na podstawie dwóch dokumentów: zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz dowolnego innego dokumentu ze zdjęciem z katalogu dokumentów uzupełniających i pomocniczych).

 3. Karta pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE3.

Mieszkanie może być wynajęte na okres nie dłuższy niż ważność karty.

1. Jeżeli obcokrajowiec mieszka za granicą i tam też pracuje – powinien przedstawić:

- zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę

- umowę o pracę + historię rachunku bankowego (wyciąg za ostatnie miesiące)

- oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody’

bądź:

- inne specyficzne dla danego kraju dokumenty zawierające analogiczne informacje

Opcjonalnie:

(w razie uzasadnionych wątpliwości) historia kredytowa – odpowiednik BIK pochodzący z kraju, gdzie obcokrajowiec posiada historię kredytową.

W przypadku innych języków niż angielski, dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

2. Jeżeli klient mieszka i pracuje w Polsce, powinien przedstawić:

- dokumenty jak wyżej

- opcjonalnie (w razie uzasadnionych wątpliwości) – historia kredytowa: polski BIK (jeśli obcokrajowiec korzystał z kredytów i innych usług bankowych w Polsce)

Działalność gospodarcza pozarolnicza

Zależnie od wybranej formy opodatkowania:

- księga przychodów i rozchodów

- ewidencja kosztów (w przypadku Ryczałtu ewidencjonowanego)

- Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym)

Do potwierdzenia aktualności danych osobowych, miejsca zameldowania/stałego pobytu i nr PESEL:

- dokument stwierdzający tożsamość zawierający nr PESEL (dowód osobisty, paszport);

- „oświadczenie o miejscu pobytu” (jeśli nowy dowód)

- odrębny dokument wydany przez właściwy urząd miasta/gminy zawierający PESEL (dla cudzoziemca)

Zależnie od wybranej formy opodatkowania:

Na zasadach ogólnych:

- wyciąg z księgi przychodów i rozchodów za ostatni rok poświadczony przez księgowego (lub właściciela);

PIT-36 (skala 18%, 32%) lub PIT-36L (podatek liniowy 19%) za ostatni rok.

Na podstawie ryczałtu:

- ewidencja przychodów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

- Pit – 28 za ostatni rok

Na podstawie karty podatkowej:

- oświadczenie o osiąganych dochodach (karta podatkowa)/Decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określona wysokością należnego podatku

- PIT za ostatni rok

Do każdej z powyższych form opodatkowania:

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,

- zaświadczeniu z US o niezaleganiu w podatkach’

- oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.

Działalność gospodarcza rolnicza

Działalność gospodarcza rolnicza zwykła:

- Deklaracja do US o prognozie przychodów rocznych

- Decyzja o wysokości dopłat (aktualna)

Działalność gospodarcza rolnicza specjalna:

- Deklaracja do US o prognozie przychodów rocznych

- Decyzja o wysokości dopłat (aktualna)

- Deklaracja hektarów przeliczeniowych

Do potwierdzenia aktualności danych osobowych, miejsca zameldowania/stałego pobytu i nr PESEL:

- dokument stwierdzający tożsamość zawierający nr PESEL (dowód osobisty, paszport);

- „oświadczenie o miejscu pobytu” (jeśli nowy dowód)

- odrębny dokument wydany przez właściwy urząd miasta/gminy zawierający PESEL (dla cudzoziemca)

Działalność rolnicza zwykła:

- wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce

- Deklaracja do US o prognozie przychodów rocznych

- Decyzja o wysokości dopłat (aktualna)

Działalność rolnicza specjalna:

- - wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce

- Deklaracja do US o prognozie przychodów rocznych

- Decyzja o wysokości dopłat (aktualna)

- Deklaracja hektarów przeliczeniowych

Do obu typów:

- zaświadczenie o niezaleganiu z US, KRUS i Urzędu Gminy

- oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.

Do każdej grupy wnioskodawców

BIG Infomonitor

§ 4
PRZEBIEG PRACY KOMISJI

 1. Komisja rozpatruje wnioski o zakwalifikowanie do najmu w oparciu o następujące zasady:
  1. Każda grupa potencjalnych najemcówzobowiązana jest posiadać zdolność czynszową – co stanowi 100pkt
  2. Dodatkowe punktowane kryteria określa § 3 ust. 5 pkt 2 lit b.

 2. Komisja rozpatruje negatywnie wniosek o zakwalifikowanie do najmu w sytuacji, gdy Wnioskodawca bądź Grupa Potencjalnych Najemców nie ma zdolności czynszowej, bądź których zobowiązania bądź zobowiązanie figuruje w bazie BIG InfoMonitor w zakresie, o jakim mowa w udzielonym upoważnieniu, bądź posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo będących właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego albo nieruchomości o charakterze mieszkalnym.
 3. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja sporządza wstępną listę podstawową osób zakwalifikowanych do najmu 186 lokali, na której umieszczone zostają osoby z największą ilością punktów.
 4. Spośród pozostałych osób spełniających kryteria a niezakwalifikowanych na listę, o której mowa w ust. 2, Komisja tworzy listę rezerwową.
 5. W warunkach, gdy spośród złożonych wniosków o zakwalifikowanie do najmu nie będzie możliwe sporządzenie pełnej listy podstawowej nastąpi otwarcie procedury wnioskowej uzupełniającej.
 6. Komisja z posiedzenia sporządza szczegółowy protokół, który powinien w szczególności zawierać:
  1. datę odbytego posiedzenia;
  2. informację o pozytywnych bądź negatywnych rozpatrzeniach wniosków;
  3. podpisy członków komisji i protokolanta;
  4. załącznikiem do protokołu jest lista podstawowa i lista rezerwowa, o ile jest tworzona.

 7. Dopuszcza się w trakcie rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do najmu żądanie przez członków Komisji dodatkowych wyjaśnień odnośnie do złożonych dokumentów.
 8. Wstępna lista osób zakwalifikowanych do najmu zostanie opublikowana na stronie internetowej Komercjalizatora w terminie do dnia 5 lutego 2018r. wraz z informacją dotyczącą wymagań, o jakich mowa w § 3 ust. 6 regulaminu.
 9. Po weryfikacji dokumentów, o jakich mowa w § 3 ust. 6 regulaminu, w terminie do dnia 28 lutego 2018r. opublikowana zostanie na stronie internetowej Komercjalizatora ostateczna lista podstawowa.
 10. Umowa najmu zostanie przedstawiona Potencjalnym Najemcom kwalifikowanym na ostateczną listę podstawową.
 11. Brak akceptacji warunków umowy najmu jest jednoznaczny z rezygnacją z umieszczenia na ostatecznej liście podstawowej.
 12. W miejsce osoby rezygnującej z listy podstawowej wstępuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, do której w dalszej kolejności ma zastosowanie tryb postępowania, o jakim mowa w ust. 7 – ust. 10 regulaminu.