Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Działalność spółki

Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią

INFORMACJE OGÓLNENiniejszy regulamin obowiązuje na terenie boiska treningowego o wymiarach 68m x 105m przy ul. Piłsudskiego 38 w Białej PodlaskiejBoisko o którym mowa w pkt.1 jest własnością Gminy Miejskiej Biała PodlaskaBoisko przeznaczone jest do celów:treningowych i sportowo-rekreacyjnych,przeprowadzania imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym ...
Czytaj więcej

Regulamin korzystania z kortów tenisowych ziemnych

Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem ziemnych kortów tenisowych jest Gmina Miejska Biała Podlaska
2. Kortami tenisowymi zarządza, w imieniu Właściciela, Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Białej Podlaskiej, zwana dalej Zarządzającym.
3. Zarządzający zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
5. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
6. Korty tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 9:00 do 20:00, w okresie od 01 maja do 30 września; w sprzyjających warunkach pogodowych okres ten może zostać wydłużony przez Zarządzającego.
7. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego; Właściciel kortów nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

Zasady korzystania z kortów tenisowych:
8. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym podejmuje każdorazowo Zarządzający.
9. Tylko Zarządzający jest upoważniony do włączenia oświetlenia na kortach
10. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
   1) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
   2) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Zarządzającego;
   3) zachowania czystości i porządku;
   4) niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich;
   5) zasiatkowania kortu tenisowego po zakończeniu zarezerwowanego czasu gry;
   6) niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry;
   7) bezzwłocznego poinformowania Zarządzającego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
11. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
   1) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
   2) wnoszenia i spożywania na terenie kortów ziemnych napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
   3) zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych;
   4) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
   5) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami;
   6) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
12. Użytkownik – instruktor gry, organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność; użytkownik taki ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej; Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.

Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych:
13. Wejście na kort tenisowy jest bezpłatne, po wcześniejszej rezerwacji.
14. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu tenisowego.

Rezerwacje kortów tenisowych:
15. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście, online na stronie internetowej rekreacja.zglbp.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 792 665 548;
16. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.
17. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
18. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
19. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Postanowienia dodatkowe:
 20. Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu; monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
21. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
22. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
23. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę - zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.
24. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
25. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu.
26. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, w tym skargi i wnioski prosimy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5.
27. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Właściciela.