Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: usługi i inwestycje
Zamawiający:
Znak sprawy: U/3/2012
Termin: 2012-05-16
Miejsce:
Ogłoszono dnia: 2012-04-06
Ogłoszono przez: Ewa Głaz

Przedmiot ogłoszenia

U/3/2012 Biała Podlaska 2012-04-06
Biała Podlaska 06.04.2012r.
IDENTYFIKATOR: U/3/2012
 
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
udzielenie kredytu bankowego długoterminowego.
 
Przetarg  został przekazany do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.04.2012r. nr referencyjny 2012-051282
1.     Zamawiający:
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
NIP 537-247-37-89
REGON 060290132
tel./fax. (0-83) 343-62-46
2.     Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy kodeksu cywilnego.
3.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej www.zgl.bialapodlaska.pl.
4.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 5 w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku o przesłanie formularza. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetargu uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5 w godz. 800 – 1500. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Krystyna Pykacz, Arkadiusz Mateńko
5.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać w formie pisemnej do biura Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 pok. nr 10 – sekretariat, lub faksem pod nr tel. (0-83) 343-62-46.
6.     Oznaczenie według Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5
7.     Przedmiotem zamówienia są usługi w następującym zakresie:
udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 5 000 000,00zł. (słownie: pięć milionów złotych 0/100) na sfinansowanie dokończenia inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kazimierza w Białej Podlaskiej i refinansowania dotychczas poniesionych kosztów związanych z ta inwestycją.
Wypłata kredytu w transzach, w terminach i wysokościach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w wysokości kwot przypadających na poszczególne transze oraz nie pobrania kredytu w pełnej wysokości. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami prowizji ani innymi opłatami od niewykorzystanej kwoty kredytu.
Waluta: PLN
Oprocentowanie kredytu: zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i marżę banku. Dla celów porównawczych ofert należy przyjąć WIBOR 3M na dzień 26.03.2012r. w wysokości 4,74% zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku,
Spłata kredytu w ratach miesięcznych o stałej wysokości rat kapitałowych. Odsetki płatne na koniec każdego miesiąca od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu, za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu.
Karencja – spłata rat kapitałowych od 01.07.2013r. z możliwością zmiany okresu karencji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Rok odsetkowy równy 365 dni, miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni
Możliwość wcześniejszego spłacania rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy. Prowizja lub inne koszty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu niedopuszczalne.
Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco plus deklaracja wekslowa
Niedopuszczalne są inne opłaty na rzecz Wykonawcy, w szczególności za zmianę harmonogramu wypłaty transz kredytu i spłaty rat kapitałowych, prócz prowizji liczonej od kwoty udzielonego kredytu oraz marży liczonej stałą stawką procentową niezmienną w całym okresie kredytowania.
Zmiana wysokości odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna w przypadku zmiany WIBOR 3M
Za udzielenie kredytu, Kredytodawca naliczy jednorazową prowizję bankową określoną stawką procentową, od kwoty wykorzystanego kredytu. Nie dopuszcza się innych prowizji i opłat bankowych w związku z realizacją zamówienia. Prowizja płatna będzie każdorazowo po uruchomieniu kolejnej transzy kredytu w wysokości naliczonej do uruchomionej transzy.
Odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą być wyższe niż odsetki ustawowe
Żądanie wcześniejszej spłaty kredytu niedopuszczalne
Kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna.
W celu oceny zdolności kredytowej, Zamawiający dołącza bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2011 stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
10.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11.  Termin wykonania zamówienia: 180 miesięcy od dnia podpisania umowy.
12.  Termin składania ofert upływa dnia 16.05.2012r. o godz. 1000 (przez złożenie oferty rozumie się fizyczne 
jej wpłynięcie do sekretariatu Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej).
13.  Okres związania ofertą – 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
16.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
1.     O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:
Wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) lub inny dokument uprawniającego do prowadzenia działalności na terenie Polski w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa bankowego
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
1.3. posiadają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wadium
1.     Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) wniesionym w:
-   pieniądzu,
-   poręczeniach bankowych,
-   poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wyłącznie poręczenie pieniężne)
-   gwarancjach bankowych,
-   gwarancjach ubezpieczeniowych,
-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2.     Wadium w akceptowalnej formie powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. 16.05.2012r. 
godz. 1000).
Kryteria oceny ofert:
1.       Cena          – 100%
  

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Ewa Głaz

Data wytworzenia informacji: 2012-05-28 11:00:00

Data udostępnienia informacji: 2012-05-28 11:00:00