Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

dodano: 2021-08-09  |   astolc

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022


RADA NADZORCZA

Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Białej Podlaskiej, ul. Żeromskiego 5

zaprasza do składania ofert na:

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2021  i rok obrotowy 2022

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i w sposób rzetelny i jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

 

1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

  1. Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem do 15.05.2022 r.
  2. Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, do obecności na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
  3. Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

 

Pisemne oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 r.” w terminie do  15.09.2021 r. na adres: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

 

2. Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie.
  2. Listę referencyjną.
  3. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  4. Oświadczenie o zobowiązaniu się do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
  5. Cenę brutto za rok 2021 oraz cenę brutto za rok 2022 za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
  6. Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego.

 

3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do 30.09.2021r.

 

4. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do 31.08.2021 r.

Kontakt: Dyrektor Finansowy Główny Księgowy: Bożena Kozak

tel. (83) 343-62-46, e-mail: zgl@zglbp.pl

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od wyboru.

 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta zostanie uregulowane po wykonaniu usługi w danym roku obrotowym i wystawieniu faktury VAT.