Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138
Przetargi

Zaproszenie do składania ofert

dodano: 2019-10-08  |   astolc

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020RADA NADZORCZA

Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej,

ul. Żeromskiego 5

zaprasza do składania ofert na:

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2019  i rok obrotowy 2020

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i w sposób rzetelny i jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

 

1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

1.     Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem do 15.05.2020 r.

2.     Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, do obecności na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

3.     Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

 

Pisemne oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r.” w terminie do 15.11.2019 r. na adres: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

 

2. Oferta powinna zawierać:

1.     Informację o oferencie.

2.     Listę referencyjną.

3.     Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

4.     Oświadczenie o zobowiązaniu się do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

5.     Cenę brutto za rok 2019 oraz cenę brutto za rok 2020 za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.

6.     Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego.

 

3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi   do 30 listopada 2019 r.

 

4. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do 31.10.2019 r.

 

Kontakt: Kierownik zespołu księgowości:   Pani Andżelika Kwapień

tel. (83) 343-62-46, e-mail: zgl@zglbp.pl

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od wyboru.

 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta zostanie uregulowane po wykonaniu usługi w danym roku obrotowym i wystawieniu faktury VAT.

 

Przetargi

Status
Rodzaj zamówienia
W roku
Znak sprawy
Pokaż ostatnie