Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Wykonania termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kościuszki 8 lok. 31-45

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: zapytania ofertowe
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 8 lok. 31-45 w Białej Podlaskiej
Znak sprawy:
Termin: 2013-03-14
Miejsce: ZGL Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska (sekretariat pok. nr 10).
Ogłoszono dnia: 2013-03-01
Ogłoszono przez: Piotr Poniewozik

Biała Podlaska 01.03.2013r

  

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty

Uprzejmie informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 8 lok. 31-45 w Białej Podlaskiej podjęła uchwałę w sprawie wykonania remontu budynku w zakresie ocieplenia ścian budynku styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm z wykonaniem elewacji, ocieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej, wymiany okien na klatkach schodowych i pomieszczeniach piwnicznych, dobudowie wiatrołapu, modernizacji instalacji c.o. wraz  z robotami pomocniczymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W załączeniu przesyłam szczegółowy zakres prac – przedmiar robót termomodernizacji budynku.

W celu wzięcia udziału w prowadzonym postepowaniu na wyłonienie Wykonawcy powyższych robót proszę o złożenie oferty do dnia 14.03.2013r do godz. 1200  w biurze ZGL Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska (sekretariat pok. nr 10).

            Obliczenia ceny oferty proszę dokonać sporządzając kosztorys ofertowy, wypełniając przedmiar robót, stanowiący załącznik do zaproszenia, zachowując kolejność, rodzaj i ilość zamieszczonych w nim robót. Wartość robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT). Do obliczonej wartości kosztorysowej należy dodać obowiązujący podatek VAT. W ofercie należy podać stawki roboczogodziny i wysokość narzutów.

            Wymagany okres gwarancji – min. 5 lat.

            Wymagany termin rozpoczęcia prac – w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy.

            Wymagany termin zakończenia prac – 30.09.2013r.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia po akceptacji przez właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kościuszki 8 lok. 31-45.

            Dodatkowe informacje  uzyskać   można  w  biurze  Zakładu  Gospodarki Lokalowej  w  Białej  Podlaskiej  ul.  Żeromskiego  5, pok.  4  lub  pod  nr  tel. 83-343-39-71 P. Iwona Pietruczuk.

                                       Zarząd Wspólnoty

Załączniki:

1. Druk oferty.                                                                               Marianna Sawczuk

2. Przedmiar robót.

Podmiot udostępniający informację: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Marianna Sawczuk

Data wytworzenia informacji: 2013-03-01 15:00:00

Data udostępnienia informacji: 2013-03-01 15:00:00