Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do poziomego oznakowania dróg

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Znak sprawy: D/1/2013
Termin: 2013-05-06
Miejsce: Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, Biała Podlaska pok. 10 Miejsce otwarcia ofert: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, Biała Podlaska pok. 01
Ogłoszono dnia: 2013-04-26
Ogłoszono przez: Arkadiusz Mateńko

Przedmiot ogłoszenia

D/1/2013 Biała Podlaska 2013-04-26

Biała Podlaska 26.04.2013r.

IDENTYFIKATOR: D/1/2013

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie dostawy materiałów do poziomego oznakowania dróg.

Przetarg ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2013r. pod nr  168342-2013

 1. Zamawiający:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska

NIP 537-247-37-89

REGON 060290132

tel./fax. (0-83) 343-62-46

 1. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy kodeksu cywilnego.  
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 5 w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku o przesłanie formularza. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetargu uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5 w godz. 800 – 1500. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Jacek Tychmanowicz, Arkadiusz Mateńko.
 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać w formie pisemnej do biura Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 pok. nr 10 – sekretariat, lub faksem pod nr tel. (0-83) 343-62-46.
 5. Oznaczenie według Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 44.81.10.00-8, 34.92.21.10-0, 44.83.20.00-1
 6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do oznakowania poziomego dróg w następującym zakresie:

a)     Farba akrylowa rozpuszczalnikowa, szybkoschnąca, biała do poziomego cienkowarstwowego odblaskowego oznakowania dróg o nawierzchni bitumicznej do stosowania w malowarkach o natrysku hydrodynamicznym „air less” w ilości 11 000kg.

o następujących parametrach:

gęstość: 1,55 – 1,65 g/cm3 

lepkość wg Krebsa: 75-86 KU

zawartość substancji stałych: 74 – 80%

czas schnięcia: max 20min.

b)    mikrokulki szklane powlekane – do poziomego cienkowarstwowego, odblaskowego oznakowania dróg w ilości 5 500kg.

c)     rozpuszczalnik do wyżej wymienionej farby w ilości  500l.

d)    masa chemoutwardzalna biała, do poziomego grubowarstwowego oznakowania dróg wraz z odpowiednią ilością komponentów do jej rozłożenia (utwardzacz + opóźniacz) w ilości 1 400 kg.

e)     mikrokulki szklane powlekane – do poziomego grubowarstwowego, odblaskowego oznakowania dróg      w ilości 700kg.

7.1. Wszystkie materiały winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm, w szczególności PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1871:2003, być dopuszczone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych z godnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz posiadać obowiązujące aktualne aprobaty, atesty, karty i certyfikaty.

7.2. Okres trwałości składowania farby: co najmniej do 31.12.2013r.

7.3. Wykonawca dostarczy na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub w inne uzgodnione miejsce na terenie miasta Biała Podlaska.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2013r. w partiach, przy czym dostawa pierwszej partii: w terminie 7 dni od podpisania umowy.
 3. Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2013r. o godz. 1000 (przez złożenie oferty rozumie się fizyczne 
  jej wpłynięcie do sekretariatu Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej).
 4. Okres związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1. 1.     O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli:

a)     Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy co najmniej:

-  30 Mg farby do poziomego cienkowarstwowego odblaskowego oznakowania dróg,

-  15 Mg mikrokulek szklanych do poziomego cienkowarstwowego odblaskowego oznakowania dróg,

-  5 Mg masy chemoutwardzalnej do poziomego grubowarstwowego oznakowania dróg,

1.3. posiadają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wadium

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium, w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) wniesionym w:

-   pieniądzu,

-   poręczeniach bankowych,

-   poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wyłącznie poręczenie pieniężne)

-   gwarancjach bankowych,

-   gwarancjach ubezpieczeniowych,

-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 1. Wadium w akceptowalnej formie powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert 
  (tj. 06.05.2013r. godz. 1000).

Kryteria oceny ofert

 1. Cena          – 100%

 Biała Podlaska 07.05.2013r.

 

 INFORMACJA

o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne
Identyfikator sprawy: D/1/2013

 

przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do oznakowania poziomego dróg

         Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" informuję:

 1. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

     oferta nr 1:

     Kontur Sp. z o.o.,

     Kol. Komarno 32, 21-543 Konstantynów

         Oferta z najkorzystniejszą ceną.

 1. Streszczenie oceny i porównania ofert

 

Lp

Wykonawca

Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt

Liczba pkt w kryterium

…………………….

Liczba pkt w kryterium

…………………….

Razem

1

Kontur Sp. z o.o.,

Kol. Komarno 32, 21-543 Konstantynów

100

 

 

100

 Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Arkadiusz Mateńko

Data wytworzenia informacji: 2013-05-07 13:33:00

Data udostępnienia informacji: 2013-05-07 13:33:00