Telefon alarmowy
83 343 39 71 :: 516 150 138

przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy paliw płynnych

Status: zakończone
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
Znak sprawy: D/3/2014
Termin: 2014-11-17
Miejsce: Miejsce składania ofert: ZGL Spółka z o.o., ul. Żeromskiego 5, Biała Podlaska, pok. nr 10 (sekretariat) Miejsce otwarcia ofert: ZGL Spółka z o.o., ul. Żeromskiego 5, Biała Podlaska, pok. nr 01 (sala konferencyjna)
Ogłoszono dnia: 2014-11-05
Ogłoszono przez: Arkadiusz Mateńko

Przedmiot ogłoszenia

D/3/2014 Biała Podlaska 2014-11-05

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie dostawy paliw płynnych

Przetarg ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2014r. pod nr 367010-2014

 1. Zamawiający:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska

NIP 537-247-37-89

REGON 060290132

tel./fax. (0-83) 343-62-46

e-mail: zglbiala@wp.pl

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm. ), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy kodeksu cywilnego.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, pok. nr 5 w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku o przesłanie formularza. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące przetargu uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5 poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1500. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Arkadiusz Mateńko, Paweł Stemplowski.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać w formie pisemnej do biura Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o., 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 pok. nr 10 – sekretariat, faksem pod nr tel. (0-83) 343-62-46 lub drogą elektroniczną – e-mail: zglbiala@wp.pl.

Oznaczenie według Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 09.13.00.00-0, 09.13.50.00-4, 09.13.40.00-7, 09.13.20.00-3.

Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw w następującym zakresie:

7.1.         Część pierwsza:

a)     oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 10 000 l./rok z dostawą do punktów wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Biała Podlaska, spełniającego wymagania PN-C-96024:2011 L1 oraz wymagania jakościowe określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2007 r., Nr 4, poz. 4), posiadającego aktualne certyfikaty jakości paliwa.

7.2.         Część druga:

a)     oleju napędowego w ilości ok. 10 000 l./rok, z odbiorem ze stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Biała Podlaska, spełniającego wymagania PN-EN-590: 2005(U) oraz wymagania jakościowe określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1058), posiadającego aktualne certyfikaty jakości paliwa,

b)     benzyny bezołowiowej E95 w ilości ok. 5 000 l./rok z odbiorem ze stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Biała Podlaska, spełniającego wymagania PN-EN-228: 2005(U) oraz wymagania jakościowe określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1058), posiadającego aktualne certyfikaty jakości paliwa.

8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według zakresów opisanych w punkcie 7.1. i 7.2.; Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.

9. Dostawa paliw odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT po każdej dostawie na podstawie wystawionych dokumentów WZ.

 1. Podane wielkości zakupu paliw są wielkością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości dostaw bez podania przyczyn, a wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 4. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie 4 lat od podpisania umowy.
 5. Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2014r. o godz. 1000 (przez złożenie oferty rozumie się fizyczne 
  jej wpłynięcie do sekretariatu Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej).
 6. Okres związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1.  O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

a)     Wykonawca posiada koncesję w zakresie obrotu paliwami zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), pozwalającą na realizację zamówienia.

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

1.3. posiadają potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Wadium

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100) wniesionym w:

-   pieniądzu,

-   poręczeniach bankowych,

-   poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (wyłącznie poręczenie pieniężne)

-   gwarancjach bankowych,

-   gwarancjach ubezpieczeniowych,

-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2. Wadium w akceptowalnej formie powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. 17.11.2014r. godz. 1000).

Kryteria oceny ofert

w zakresie części pierwszej:

Cena oleju opałowego       – 60%

Wysokość rabatu               – 40%

 

w zakresie części drugiej:

Cena oleju napędowego    – 40%

Cena benzyny                   – 20%

Wysokość rabatu               – 40%

____________________________________________________________________________________ 

Biała Podlaska 27.11.2014r.

 

 

 

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne

Identyfikator sprawy: D/3/2014

 przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy paliw płynnych

         Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" informuję:

 1. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

W zakresie części I:

     oferta nr 1:

P.H. Conkret Sp. z o.o.

ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska

         Oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny oleju opałowego i rabatu

W zakresie części II:

     oferta nr 1:

P.H. Conkret Sp. z o.o.

ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska

         Oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny oleju napędowego, ceny benzyny bezołowiowej i rabatu

 

 1. Streszczenie oceny i porównania ofert

Część I:

 

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt w kryterium cena oleju opałowego – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

rabat – 40 pkt

Razem

1

P.H. Conkret Sp. z o.o.

ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska

60

40

100

 

Część II:

 

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt w kryterium cena oleju opałowego – 40 pkt

Liczba pkt w kryterium cena oleju opałowego – 20 pkt

Liczba pkt w kryterium

rabat – 40 pkt

Razem

1

P.H. Conkret Sp. z o.o.

ul. Sidorska 59, 21-500 Biała Podlaska

40

20

40

100

 

 ________________________________________________________________________________________________

Podmiot udostępniający informację:

Osoba, która wytworzyła informację:

Osoba, która wprowadziła informację: Arkadiusz Mateńko

Data wytworzenia informacji: 2014-11-05 17:33:00

Data udostępnienia informacji: 2014-11-05 17:33:00